Fases del projecte

Aquest es concep com un projecte de col·laboració, obert a tots els col·lectius, entitats i institucions que actuen al litoral marí, i il·limitat en el temps, però que es pot estructurar en diferents fases amb objectius concrets:

1- Instal·lació de la xarxa fixa de receptors

En una primera fase s’instal·larà una xarxa bàsica d’hidròfons que cobreixi punts estratègics de la costa catalana que permetin detectar el pas de les espècies marcades.

A mesura que augmenti el nivell de participació i es pugui anar adquirint material, aquesta xarxa de receptors s’anirà ampliant i densificant, de forma que en els propers anys s’espera poder tenir una xarxa prou densa com per a monitoritzar en detall les espècies marcades.

Aquesta xarxa fixa d’hidròfons inclourà també punts per a monitoritzar infraestructures que poden ser d’interès per a l’estudi del moviment i agregació de peixos, com poden ser Ports i marines, instal·lacions d’aqüicultura o esculls artificials.

Fases

2- Funcionament de una xarxa mòbil de receptors

Per a cobrir zones més enllà de les cobertes per la xarxa fixa de receptors, els pescadors que participin al projecte inseriran un d’aquests receptors als seus arts de pesca mentre els utilitzen i facilitin als responsables científics del projecte les coordenades geogràfiques d’on ho han fet. D’aquesta forma s’ampliarà de forma molt significativa l’abast de la xarxa fixa.

A més dels pescadors artesanals, altres col·lectius, com pescadors esportius, centres d’immersió o navegants també podran participar en aquesta fase del projecte. 

3- Marcatge amb transmissors acústics

Paral·lelament a la instal·lació i manteniment de la xarxa de receptors, es procedirà al marcatge d’individus amb transmissors acústics. En aquesta fase és imprescindible la col·laboració de pescadors tant esportius com professionals, ja que seran qui capturaran els exemplars per al seu marcatge immediat durant jornades de pesca.

En aquesta fase, a més del marcatge es prendran mesures dels exemplars capturats, com la mida i el pes, a més de la situació i el moment on s’han pescat i alliberat.

Aquest marcatge es realitzarà sempre en coordinació amb els responsables científics del projecte, ja que degut a que aquest és un marcatge intern, que requereix l’anestesia, operació i sutura dels individus (la marca s’instal·la a la cavitat abdominal), només el poden fer les persones amb la titulació i permisos adients.

Fases

4- Programa de marcatge i recaptura

El programa de marcatge i recaptura mitjançant marques externes es durà a terme de forma permanent i indefinida per part de les entitats i associacions de pescadors que participen al projecte. Els pescadors compromesos amb el projecte realitzaran el marcatge i alliberament en dels individus capturats, a més de prendre les mesures de la mida i el pes i localització i data.  

En cas de recaptura d’exemplars marcats, anotaran el codi de la marca, i realitzaran de nou les mesures de pes, mida i localització i data de la recaptura, i tornaran a ser alliberats. 

Totes les dades obtingudes en aquesta fase del projecte es centralitzarà en una base de dades a través del formulari d’aquesta pàgina web. Aquesta base de dades permetrà l’anàlisi i la representació dels resultats i el moviment de les espècies i individus marcats a través de una interface en desenvolupament.

5- Coordinació i participació

Coordinació científica

La Xarxa Marina de Telemetria (Catalan Tracking Network) és una iniciativa del Grup de Recerca Consolidat MedRecover, i coordinada pel Dr. Bernat Hereu, professor de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IrBio). Aquest grup centra la seva recerca principalment en l'estudi d'espècies clau pel seu paper ecològic i el funcionament de les comunitats bentòniques marines i promoure la implementació de plans de gestió i conservació efectius dels ecosistemes bentònics mediterranis molt diversos. Aquest grup serà el coordinador científic del projecte.

Participació

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha impulsat aquest projecte des de l’administració, amb la finalitat de permetre la seva implementació a tot el territori, i augmentar el coneixement per a promoure noves eines de gestió sostenible de les diferents activitats extractives al litoral, a més de permetre i facilitar la participació d’entitats i empreses, i impulsar la transferència de coneixement entre el sector científic i la societat. 

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural també participa activament en aquest projecte, potenciant la xarxa de receptors i marcatge ala Parcs Naturals i zones d’especial conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000.

L’ Associació Catalana per a una Pesca Responsable (ACPR) participa activament en el projecte en les fases de mostreig i marcatge de peixos, i és la responsable de la coordinació en el sector de la pesca recreativa. La ACPR és una entitat sense ànim de lucre, que defensa davant les administracions els interessos de la pesca marítima recreativa, amb un particular interès en la pesca des d’embarcació. També difon una ètica d’acord amb el codi FAO de pesca responsable, a través d’una activitat permanent de conscienciació i formació dels pescadors.

Els Parcs Naturals de Catalunya i els espais de la Xarxa Natura 2000 participen activament en el projecte, a través de la instal·lació de receptors en les boies perimetrals del parc, a més de la participació activa en els programes de marcatge d’espècimens.  

Coordinació amb altres entitats i projectes

Confraries de pescadors. El sector de la pesca professional és especialment actiu en la participació en projectes de recerca, especialment en projectes aplicats a la gestió, com és el cas de les confraries de Girona que ja han participat activament en projectes precedents com RESMED. Un dels objectius del projecte és estendre aquesta participació a totes les confraries de Catalunya.

Universitat Politècnica de Catalunya / OBSEA. L’OBSEA és un observatori submarí cablejat gestionat per la Universitat Politècnica de Catalunya, situat a uns 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú a la zona protegida de pesca i interconnectat a la costa per un cable mixt d'energia i comunicacions. Aquest observatori disposa de un receptors acústic capaç de detectar els senyals emesos pels emissors acústics.

IcatMar és un òrgan d'assessorament científic per desenvolupar el programa de l'Estratègia Marítima de Catalunya, que basa la governança de les polítiques marítimes del nostre país en el model de la cogestió. La Xarxa catalana de Telemetria mantindrà una coordinació amb les iniciatives i projectes d’aquest òrgan amb el que es poden crear sinèrgies per augmentar l’eficiència d’ambdós projectes.

Treball en xarxa

La Xarxa Catalana de telemetria estarà integrada dins una xarxa que inclou altres projectes de telemetria i seguiment d’espècies mòbils marines. L’ús de la mateixa tecnologia i l’activa comunicació i intercanvi d’informació entre els diferents projecte fa que aquesta xarxa s’integri dins una xarxa global:

  • Balearic Tracking Network (www.trackingfish.com) és una iniciativa científica col·laborativa i impulsada per l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), amb receptors instal·lats a les illes Balears i també a les boies oceanogràfiques de la Red Exterior de Puertos del Estado.
  • CNRS/UPVD – CEFREM (www.cefrem.univ-perp.fr). El grup de Recerca CEFREM de la Universitat de Perpignan ha participat en projectes de marcatge i telemetria acústica conjuntament amb la Universitat de Barcelona (ECATE, RESMED), i participarà a la Xarxa Catalana de Telemetria amb el manteniment de la xarxa fixa d’hidròfons a la zona contigua de la costa vermella (França), incloent la Reserva Marina de Banyuls.
  • IFREMER / MARBEC (www.ifremer.fr). El grup de recerca MARBEC, amb seu a Sête (França) lidera un projecte de telemetria acústica amb una xarxa de receptors acústics a tota la costa del golf de Lleó. Aquesta xarxa és contigua a la CTN, de forma que la coordinació amb aquest projecte ens permetrà tenir una xarxa fixa de més de 500 Kilòmetres lineals de costa.
  • European Tracking Network (www.europeantrackingnetwork.org), es una plataforma internacional composta per totes les iniciatives i projectes que es duen a terme a nivell europeu, en la que la Catalan Tracking Network hi participa activament, i que ha desenvolupat una xarxa global amb receptors i marques compatibles que permet monitoritzar les espècies a nivell global. Totes les dades generades en aquest projecte seran públiques i es centralitzaran a la base de dades de l'European Tracking Network desenvolupada pel Flanders Marine Institute (www.lifewatch.be/etn/).
  • Ocean Tracking Network (www.oceantrackingnetwork.org) es una xarxa internacional de telemetria a nivell mundial, que permet l’intercanvi de material i informació relacionada amb la telemetria, marcatge i seguiment d’espècies marines mòbils a nivell global.

Transferència de resultats

La Catalan Tracking Network pretén a més a més ser una plataforma trans-disciplinar. Liderada per la UB, pretén crear un Consell que es reuneixi amb certa periodicitat per promocionar, estimular sinèrgies, avaluar oportunitats i generar propostes a les possibles fonts de finançament en l'àmbit del Tracking i la conservació marina. Aquest Consell estarà format per representants de diferents institucions científiques, ONG, associacions de pescadors, pescadors recreatius i diferents col·lectius relacionats amb l'ecosistema marí.